Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- PROW 2007-2013

prace rolne

Spośród dwóch filarów Wspólnej Polityki Rolnej UE jeden jest poświęcony wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszernym projektem w ramach tego filaru jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), będący największym unijnym programem pomocowym wdrażanym dotychczas w Polsce.

PROW jest przeznaczony dla wszystkich państw członkowskich UE. W każdym z nich jest opracowywana strategia krajowa oparta na strategii ogólnej UE. Budżet programu wynosi ponad 17 bln euro, w tym 13,4 bln z EFRROW i 4 bln z budżetu krajowego.

Podstawą PROW są cztery osie priorytetowe i należące do nich 23 działania:

1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

4. LEADER

  • 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  • 421. Wdrażanie projektów współpracy
  • 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Do każdego z wymienionych działań jest przyporządkowany konkretny rodzaj pomocy. Za ich realizację w Polsce odpowiadają: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz samorządy poszczególnych województw.

ARiMR: nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch działań PROW

About the Author