Cross-compliance

oznakowane krowy

Co to jest cross-compliance?

Cross-compliance (System Wzajemnej Zgodności, SWZ) jest instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Jest to zasada zgodności wysokości otrzymywanej przez gospodarstwa rolne pomocy ze spełnianiem przez nie określonych wymogów. Podstawą prawną są dyrektywy i rozporządzenia Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

System kontroli wymogów wzajemnej zgodności jest wdrażany od 2005 r. Na początku obejmował jedynie państwa “starej Unii”. Pierwsze kontrole zostały przeprowadzone w 2007 r. W państwach, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później (w tym w Polsce), na początku obowiązywała jedynie Dobra Kultura Rolna. Obszary wymogów cross-compliance wdrażano w nich stopniowo. Obszar A obowiązuje od 2009 r., B – od 2011 r., natomiast wdrażanie C rozpocznie się w 2013 r.

Wymogi wzajemnej zgodności obowiązują beneficjentów następujących systemów pomocy:

  • płatności bezpośrednich;
  • działań PROW: “Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”, “Program rolnośrodowiskowy” i “Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.

Cele cross-compliance:

  • poprawa długotrwałości europejskiego rolnictwa i obszarów rolniczych;
  • zgodność WPR z oczekiwaniami nowoczesnego społeczeństwa i konsumentów;
  • wzmocnienie mocy prawnej WPR i jej publicznej akceptacji.

Gospodarstwa rolne zobowiązane do przestrzegania wymogów cross-compliance podlegają kontroli przeprowadzanej zazwyczaj na określonej próbie, zawierającej co najmniej 1% gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie. Istnieje możliwość kontroli bezpośredniej – samego gospodarstwa, i pośredniej – odbiorcy jego produktów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kwota płatności może być zredukowana.

Formą pomocy mającą na celu przystosowanie gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności jest działanie PROW “Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”.

Obszary wymogów cross-compliance

Obszar wymogów A:

  • identyfikacja i rejestracja zwierząt (świń, bydła, owiec i kóz); Czytaj artykuł
  • zagadnienia ochrony środowiska naturalnego (ochrona dzikiego ptactwa, ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi, zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie, ochdona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego). Czytaj artykuł

Obszar wymogów B:

Obszar wymogów C:

zdjecie pochodzi z 
www.zdjecia.biz.pl

About the Author